Behoorlijk besturen...

Tijdens de algemene beschouwingen sprak fractievoorzitter Martijn Hendriks namens VVD Zandvoort - Bentveld de volgende woorden...

Een tijdje geleden las ik de biografie van Hans Wiegel, een van mijn politieke helden. In een interview naar aanleiding van die biografie werd hem gevraagd wat zijn grote idealen waren toen hij op zijn 25e gekozen werd in de Tweede Kamer. Wat wilde hij veranderen aan het land? Wiegel antwoordde dat hij als behoudende man geen grote idealen had. Hij vond vooral dat het land gewoon een beetje behoorlijk bestuurd moet worden. Geen grote dromen van een maakbare samenleving, maar gewoon stap voor stap het land een beetje beter maken.

Gewoon een beetje behoorlijk besturen. Het klinkt bijna als een gebrek aan ambitie. Het jaar 2020 laat echter zien dat het een hele uitdaging is om ons mooie Zandvoort en Bentveld een beetje behoorlijk te besturen.

In het begin van het jaar raakten we verzeild in een landelijke mediastorm. Kolonnes van het Formule 1 circus zouden dwars door beschermd natuurgebied over het strand van Noordwijk naar Zandvoort komen rijden. De zeehonden hadden het nakijken, het grote geld had gewonnen. Tijdens een raadsvergadering over dit onderwerp werd onze democratische besluitvorming ondermijnd door een demonstratie hier in de raadzaal. ‘Een beetje behoorlijk besturen’ is in dit geval nuchter blijven en kijken naar de feiten. Het ging om een noodplan, voor een zeer beperkt aantal elektrische auto’s en paste bovendien gewoon in hoe dit stukje strand normaal gebruikt wordt. Gelukkig koos een raadsmeerderheid er toen voor om nuchter bij die feiten te blijven en een beetje behoorlijk te besturen.

Op de avond dat ik over dit onderwerp te gast was in het tv-programma Op1, werd bekend dat de eerste Nederlander besmet was met het coronavirus. Het startsein voor de crisis waarin we sindsdien zitten. Allereerst natuurlijk de crisis van de ziekte zelf. Een levensgevaarlijk virus waar voorlopig nog geen vaccin tegen is.

Een crisis die Zandvoort, afhankelijk van toerisme, gastvrijheid en evenementen, ook economisch hard raakt: Een lege boulevard met afgesloten parkeerplaatsen en gesloten strandpaviljoens. Een uitgestorven Haltestraat. Een doodstil weekend in mei waarin eigenlijk het gebulder en het feest van de Formule 1 had moeten klinken.

En bovenop die gezondheidscrisis en economische crisis werden we ook in een politieke crisis gestort. Een weggetje van enkele tientallen meters en hoe vaak daar gereden mag worden was reden voor een vertrouwensbreuk tussen de meerderheid van deze raad en het college. Een beetje behoorlijk besturen bleek een hele uitdaging.

Na lange onderhandelingen zit er nu een coalitie van 5 partijen: VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ. Heel verschillende partijen, vandaar de lange onderhandelingen, maar wel met het gezamenlijke belang om Zandvoort weer een beetje behoorlijk te besturen. Vandaag bespreken we de eerste begroting van deze nieuwe coalitie.

Een belangrijk punt uit dit coalitieakkoord is een ‘coronafonds’ van € 10 miljoen. Nog dit jaar komt het College met haar plannen om deze € 10 miljoen gericht in te zetten. De VVD vindt het belangrijk dat we het geld allereerst inzetten om inwoners en ondernemers te helpen klappen op te vangen. Wij denken bijvoorbeeld aan het kwijtschelden van belastingen, premies en pachten, maar ook directe financiële steun of leningen voor ondernemers die op omvallen staan. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat gezonde bedrijven kapot gaan. Belangrijk in een steunpakket voor inwoners is dat we in het bijzonder aandacht hebben voor de middeninkomens. De les van de vorige economische crisis is dat zij niet op het netvlies staan bij de overheid.

De VVD is voorstander van investeringen die ervoor zorgen dat de Zandvoortse economie er structureel beter van wordt. Dat we sterker uit de crisis komen. Bijvoorbeeld door acties uit de toeristische en economische agenda sneller en extra krachtig op te pakken.

We kunnen veel ondernemers ook op andere manieren helpen. Ik noem als voorbeeld een kroeg, net buiten de vaste looproute, die met behulp van een reclamebord op een fiets de mensen richting het Gasthuisplein wilde wijzen. In zo’n geval moeten we als gemeente niet kiezen voor het strakke handhaven, maar voor maatwerk. Ook op het gebied van vergunningen, regels en voorschriften kunnen we ervoor zorgen dat we hardwerkende ondernemers niet in de weg zitten. De VVD ziet het projectplan Deregulering, een mooie afspraak uit het coalitieakkoord, dan ook vol vertrouwen tegemoet.

Een beetje behoorlijk besturen houdt ook in dat we zorgen dat de begroting structureel in evenwicht is; Dat we niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Tijdens de commissiebehandeling 2 weken geleden sprak o.a. de VVD haar zorgen uit over de toekomst. Op korte termijn staan we er financieel gezond voor, ook door de verkoop van de Eneco-aandelen. Op lange termijn pakken donkere wolken zich samen. Het is daarom juist dat het College aangeeft in het voorjaar opnieuw te bezien of en in hoeverre bezuinigingen nodig zijn, ook voor het lopende jaar. Nu al beginnen met nadenken over de mogelijkheden is een kwestie van gewoon behoorlijk besturen.

Gewoon behoorlijk besturen houdt ook in dat we geen inkomsten inboeken die nog onzeker zijn, of uitgaven autoriseren waar we het nog niet over eens zijn. De VVD is daarom blij dat het college in de memorie van antwoord aangeeft de 1 miljoen euro inkomstenstijging door het nog vorm te geven parkeerbeleid nog niet volledig in te boeken, en de uitgave van 350.000 euro voor de invoering van dit parkeerbeleid afhankelijk maakt van het plan van aanpak. Overigens is behoorlijk besturen ook zorgen dat er minder schaarste is. De VVD is daarom blij met de afspraak dat het aantal parkeerplekken minimaal gelijk blijft.

Gewoon behoorlijk besturen is voor de VVD ook dat we de lasten van deze crisis niet bij onze inwoners neerleggen. In het coalitieakkoord is daarom afgesproken dat we belastingen niet verhogen. De OZB gaat in 2021 zelfs omlaag, waardoor we eindelijk onder het landelijk gemiddelde uitkomen. Een zeer verdiende korting voor de Zandvoortse huizenbezitter.

Gelijke monniken, gelijke kappen; ook een voorbeeld van gewoon een beetje behoorlijk besturen. De VVD is blij dat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat de voorrang die statushouders hebben voor een sociale woning wordt afgeschaft.

Als liberaal vind ik veiligheid de belangrijkste kerntaak van de overheid. De VVD is voorstander van de extra handhavers die we twee jaar geleden hebben toegevoegd en van de extra capaciteit voor komend jaar. Belangrijker dan capaciteit is dat onze handhavers zijn toegerust op hun taak. De VVD is daarom tevreden met de mogelijke deelname van Zandvoort aan de pilot om handhavers uit te rusten met wapenstokken.

Voorzitter,

De voorliggende begroting komt niet zomaar tot stand. Er is door de gehele coalitie hard gewerkt om dichter bij elkaar te komen, de VVD dankt u voor uw inzet. Ook dankt de VVD de vele ambtenaren, hun inzet heeft zeker bijgedragen tot dit mooie resultaat. Met de voorliggende begroting en de memorie van antwoord is het voor de VVD duidelijk dat Zandvoort en Bentveld het komende jaar gewoon behoorlijk worden bestuurd. Wij stemmen mede daarom graag in met deze begroting.