Toezeggingen, amendementen en motie

Toezegging

  • De pilot deregulering, die oorspronkelijk was uitgesteld, zal sneller worden opgepakt;
  • Over het ventbeleid gaf de wethouder aan de suggesties van de VVD voor minder regeldruk gehoord te hebben en hier verder over in gesprek te gaan blijven met de betrokken ondernemers;
  • De wethouder deelt de insteek van de VVD voor wat betreft de invoering van de omgevingswet in Zandvoort. De bedoeling is dit op een liberale manier te doen. Lange, stroperige procedures worden eenvoudiger of afgeschaft. Inwoners krijgen meer zelf te zeggen over hun leefomgeving.

Amendementen en Motie

Twee amendementen die de VVD (met steun van OPZ, D66, PVV en GBZ) heeft ingediend zijn aangenomen. Hierdoor betaalt Zandvoort in 2020 € 73.000 euro minder aan Haarlem. In de ogen van de raadsmeerderheid ging het hier om twee zaken (een extra investering in het Klant Contact Centrum en in een BRP-audit) die Zandvoort ten onrechte zou betalen.

Ook een motie die de VVD (samen met D66) heeft ingediend, is aangenomen. De motie roept het College op om te kijken naar manieren waarop de afvalstoffenheffing en rioolheffing verlaagd kunnen worden. De VVD vindt het teleurstellend dat de lokale lasten in Zandvoort hoger liggen dan landelijk gemiddeld. Met deze motie, en het vorig jaar aangenomen amendement dat de OZB fors verlaagd, brengen we hier verandering in.