Algemene Beschouwingen 2020

“Voorzitter, leden van de raad en college, aanwezigen en luisteraars en kijkers thuis,

Op grond van artikel 5:43, eerste lid van onze APV, is het verboden zich in zee te bevinden bij onweer, of als door mistdampen het zicht vanuit de kust minder dan 200 meter is. Ik vind dat een bijzondere regel. Niet omdat ik nou zo’n groot voorstander ben van zwemmen bij onweer of mist (ik ga zelf het liefst de zee in als het een graad of 30 en zonnig is). Maar omdat een regel als deze iets zegt over het vertrouwen dat wij in onze inwoners en/of gasten hebben. Over de rolopvatting van de gemeentelijke overheid. Alsof wij voor hen moeten bepalen wanneer het lekker zwemweer is. Alsof wij hen moeten leren dat het tijdens onweer niet veilig op zee is, en dat je bij dichte mist wellicht het strand niet meer kunt terugvinden. Een artikel als dit ademt de geest van een betuttelende overheid, die gaat bepalen wat goed is voor haar onderdanen.

Voorzitter, de VVD staat voor een ander type overheid. Een andere blik op de samenleving. Wij hebben vertrouwen in de verantwoordelijkheid van Zandvoortse inwoners, ondernemers en hun gasten. Wij willen hen ruimte geven zelf te bepalen wat goed voor hen is. Zonder betuttelende overheid, zonder overbodige regels, met gezond verstand en met lagere lasten. Voor de VVD is dit hét thema voor 2020.

De VVD is voor een kleine overheid en minder regels. We zijn daarom erg blij dat we in ons raadsprogramma hebben afgesproken dat we kritisch naar onze eigen regels gaan kijken en dat er een pilot deregulering komt. Geplande uitvoering van die pilot was 2019. Ik noemde het vorig jaar tijdens mijn algemene beschouwingen nog als iets waar ik voor dat jaar naar uitkeek. Helaas: de pilot is uitgesteld: Eerst naar het derde of vierde kwartaal 2020, zie de najaarsnota. En nu, zo zien we in de begroting, uitgesteld naar 2021. Voorzitter, de VVD roept op hier meer urgentie aan te geven. Dit moet kunnen in 2020. Ik hoop op dit punt op een toezegging van het College.

Maar deregulering is meer dan een pilot. In al ons beleid, in al onze plannen, moeten we samen met ondernemers en inwoners kijken naar de regeldruk. De VVD wil overbodige en niet-handhaafbare regels schrappen.

We willen vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. We willen de geldigheidsduur van vergunningen verlengen. De pilot deregulering is dus slechts één van de manieren om iets aan regeldruk te doen.

Die manier van denken gaat bij de overheid niet altijd in een keer goed. Een voorbeeld is het onlangs gepubliceerde Concept Ventbeleid 2019. Als ik de ingekomen brieven zie van een van de venters, en van de Standplaatsvereniging Zandvoort, schrik ik. Regels, in het verleden geschrapt, komen weer terug. De ondernemers hebben niet het gevoel samen met de overheid te zoeken naar oplossingen. Het beeld is dat wij tegenover elkaar staan. De VVD vindt dat verantwoordelijke ondernemers samen kunnen uitmaken wat een logische afstand tussen twee karren is. Een strandindeling is een voorbeeld van extra regelgeving waar niemand om heeft gevraagd. Ondernemers die enorme stappen maken in duurzaamheid, hoeven we niet nog eens extra regels op te leggen. Om maar wat voorbeelden te noemen. Het is een conceptversie, geen vastgesteld beleid. De VVD roept het College op om de inspraakbijdragen zeer serieus te nemen, en in de definitieve versie samen met de ondernemers te zoeken naar wat er nodig is om de schadelijke effecten van Europese regelgeving te beperken, de belangen van de ondernemers te behartigen en daarmee deze Zandvoortse traditie en couleur locale te behouden en versterken.

2020 is ook het jaar waarin we de invoering van de Omgevingswet gaan voorbereiden. Een grote stelselwijziging, die past bij die andere houding die ik hier schets. Minder regels, meer ruimte voor maatwerk, en een groter vertrouwen tussen overheden, bewoners en bedrijven. Lange, stroperige procedures worden eenvoudiger of afgeschaft. Inwoners krijgen meer zelf te zeggen over hun leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het makkelijker om een dakkapel te bouwen of je oprit te verbreden. Procedures rond vergunningen worden namelijk korter en goedkoper. Veel hangt af van hoe wij als gemeente die invoering regelen. Durven we los te laten als overheid? Durven we ruimte te geven aan Zandvoorters? De VVD roept op tot een zo liberaal mogelijke invulling van de wet.

Een belangrijk onderwerp waarbij die nieuwe houding nodig is, is de zorg; de jeugdzorg en WMO. Een paar jaar geleden zijn die taken gedecentraliseerd naar gemeenten. Doel was een decentralisatie, én een transformatie. Een goede keuze, vindt de VVD.

Gemeenten staan dichter bij de inwoners, en kunnen dus beter zorgen dat alle Zandvoorters de zorg krijgen die ze nodig hebben, op de best passende manier. In de meeste gemeenten, waaronder hier in Zandvoort, is de decentralisatie goed verlopen. De transformatie loopt, is het landelijke beeld, nog wat achter. De VVD vindt dat we, meer dan nu, uit kunnen gaan van de eigen regie en eigen kracht van mensen. Niet omdat dit geld bespaart, maar omdat dit zorgt voor betere zorg. Veel gemeenten verwachten, zeker op korte termijn, meer geld uit te moeten geven aan de zorg. In dat kader is het ambitieus dat de wethouder verwacht de komende jaren te kunnen bezuinigen. Minder geld uit te geven aan de zorg. Graag zou de VVD de plannen van de wethouder zien om dit te realiseren.

Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid gelden ook voor mobiliteit. We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. We willen dat Zandvoort uitstekend bereikbaar is met de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Welk vervoermiddel mensen kiezen, vinden we een zaak van keuzevrijheid. Hier past geen sturing of dwang vanuit de overheid. Daarom moeten we in alle vormen van vervoer investeren. De VVD is tevreden met de investering in het spoor. Zes treinen per uur in de zomer, zelfs meer tijdens evenementen. Een goede zaak voor ons en onze gasten. Maar de bereikbaarheid van ons dorp per auto is slecht te noemen. We willen daarom dat de samenwerking met buurgemeenten op dit punt beter wordt. Maar ook binnen Zandvoort kunnen we het nodige doen. Zorg dat de boulevard en de Engelbertstraat hun doorgaande functie houden. Zet in op doortrekking van de Herman Heijermansweg. Zorg dat die auto’s ook ergens kunnen parkeren.

Voorzitter, In Zandvoort hebben we een uitdaging als het gaat over wonen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op tot boven de acht jaar. Vorig jaar hebben we als gemeenteraad u dan ook opgeroepen de voorrangsregeling voor statushouders af te schaffen. In uw brief wordt duidelijk dat u die motie verkeerd heeft begrepen. De oproep was niet om te komen met een studie, of plan. Zoals de Amsterdamse PvdA oud-wethouder Jan Schaefer zei: ‘In gelul kan je niet wonen’. De oproep was naar ons idee duidelijk: schaf de voorrangsregeling af. Graag hoor ik van u wanneer we dat gaan doen.

Voorzitter, ik rond bijna af.

Als VVD kunnen we de algemene beschouwingen natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder het te hebben over de ambtelijke fusie. Zoals bekend; De VVD is en blijft tegen die fusie. Wij zien dit als een enorm risico voor de blijvende zelfstandigheid van Zandvoort. De evaluatie van dit jaar wachten we dan ook vol spanning af. In de tussentijd willen we ons wel houden aan de gemaakte afspraken. Daarom dien ik straks 2 amendementen in. Om te voorkomen dat we dubbel betalen voor zaken die we al betaald hebben. En zodat we niet veel meer betalen dan voorheen.

Dank voor uw aandacht”.