VVD stemt in met raadsprogramma met voorbehoud

In de maand april is het proces rondom het opstellen van het raadsprogramma diverse keren in (openbare) vergaderingen besproken. Op 30 april 2018 heeft de raad in de afsluitende openbare bespreking uitgesproken in grote meerderheid het raadsprogramma “Ambities van de gemeenteraad Zandvoort 2018 – 2022” te steunen. De VVD-fractie heeft een voorbehoud gemaakt op een aantal punten. Op 8 mei heeft de raad het raadsprogramma in een formele vergadering vastgesteld.

De fractie heeft op de volgende punten een voorbehoud gemaakt:

 • De parkeernorm voor nieuwbouwprojecten zal worden herijkt en waar nodig en mogelijk aangepast aan de specifieke omstandigheden van een locatie. Hierbij zijn aspecten als capaciteit en de afstand tot parkeerplaatsen van belang.
  Voorbehoud: De VVD wil dat het aantal parkeerplaatsen in Zandvoort gehandhaafd blijft en er geen parkeerplaatsen meer verdwijnen. Bij nieuwbouwprojecten moet het parkeren binnen het plan opgelost worden. Verlagen van de parkeernorm om de bouwplannen financieel aantrekkelijker te maken, en zo parkeerproblemen te verschuiven naar andere wijken, vindt de VVD ongewenst.


 • De uitstraling van Zandvoort willen we vergroten door leegstand van en achterstallig onderhoud aan panden actief te bestrijden, ook van gemeentelijke panden. Daarvoor willen we bestaande instrumenten op het gebied van handhaving beter inzetten en zo nodig uitbreiden.
  Voorbehoud:  Geen onomkeerbare besluiten nemen voor de gemeentelijke panden. Het moet mogelijk zijn om bij de beëindiging van de ambtelijke fusie met Haarlem, de ambtenaren weer te kunnen huisvesten.


 • Zandvoort zet in op de terugkeer van de Formule 1 binnen de huidige regelgeving op het gebied van milieu- en geluidsoverlast. Daarnaast maken we ons hard voor het doorontwikkelen van het circuitterrein als evenementenlocatie binnen de Metropoolregio Amsterdam.
  Voorbehoud: Als regelgeving op gebied van geluid en milieu moet worden aangepast om de terugkeer mogelijk te maken, is de VVD daar voorstander van. 


 • De opbrengst van de eventuele verkoop van de Eneco-aandelen wordt in een duurzaamheidsfonds gestort, behoudens een deel dat gedurende 10 jaar nodig is om het wegvallende dividend op te vangen. Met bijdragen uit het fonds kunnen initiatieven worden gerealiseerd om de energietransitie te versnellen en duurzaamheid te bevorderen.
  Voorbehoud:  De VVD wil dat het een revolverend fonds wordt; het mag geen subsidiepot worden.


 • Voor het Watertorenplein gaan we met de huidige planselectie aan de slag. Het komende jaar moet blijken of dit tot succesvolle uitvoering kan leiden, of dat gewijzigde omstandigheden tot andere keuzen leiden.
  Voorbehoud:  De VVD stemt niet in met een plan waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast.