Openbare bespreking raadsprogramma 2018-2022

Op 30 april om 20.00 gaan de fractievoorzitters met elkaar in gesprek over het concept raadsprogramma 2018-2022.

In de openbare bijeenkomst van 17 april is besloten om in twee bijeenkomsten (uiteindelijk werden dit er drie) als raad zelf de ambities in het raadsprogramma te gaan opstellen op acht beleidsthema’s. Als onderlegger / uitdager / trigger voor de gesprekken is per thema een concepttekst gemaakt, een mogelijke ambitie verwoord en vervolgens een aantal beleidslijnen om die ambitie te helpen realiseren. 

Het uiteindelijke resultaat van deze gesprekken is verwoord in een concept raadsprogramma (zie bijlage). 

Maandagavond zal hier door de fractievoorzitters verder over gesproken worden:

a) openbare bespreking onder leiding van informateur

b) in de raadszaal, met uitzending

c) 20.00 – 22.00


Eerste bespreekpunt

Bespreking concept raadsprogramma aan de hand van drie vragen

1. Concept raadsprogramma: staat het er zoals we het hebben afgesproken? 
Geen discussies over gaan doen en geen nieuwe punten meer inbrengen. Gaat er dus niet om: wat vindt mijn fractie hiervan, maar om de vraag: is dit wat we hebben afgesproken?

2. Concept-raadsprogramma: wordt het breed ondersteund?

Per fractie: steunt u het concept raadsprogramma, zijn er eventueel punten waarbij een voorbehoud wordt gemaakt?

3. Concept raadsprogramma: go – no go?
Mede op basis van wat er bij eerste twee punten uitkomt: ligt hier een raadsprogramma om mee verder te gaan?

Zo ja, dan vormt dit de basis voor het colleges straks: dat gaat uitvoeringsprogramma maken, fasering, financiële vertaling. Optie daarbij: raadsprogramma in de raad van 8 mei definitief vaststellen.

Zo nee, bespreken of en hoe de uitkomsten een plek kunnen krijgen in het werk van de raad.


Tweede bespreekpunt

Bespreking procescollegevorming aan de hand van twee vragen

1. Welke variant?

2. Wat zijn de vervolgstappen?