‘De metropoolregio kost Zandvoort meer dan het oplevert.’

Zandvoort is door de geografische ligging onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Deze regio beslaat een groot deel van de noordelijke randstad en kent een bestuurlijk samenwerkingsverband. Iedere gemeente betaalt een bepaald bedrag per inwoner hieraan mee. Zandvoort draagt jaarlijks € 25.000 hieraan bij, maar is het wel een goede investering’?

Vaak wordt de fout gemaakt de Metropool Regio Amsterdam (MRA) te verwarren met Amsterdam alleen. Het is een conglomeraat van 33 gemeenten dat zich uitstrekt van een aaneengesloten deel van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, waarbij de kustlijn de westgrens is. De bijdrage van Zandvoort aan de MRA is € 1,50 per inwoner. De begroting behelst € 8,5 miljoen.

De MRA heeft bij de oprichting, ruim 10 jaar geleden, rijkssubsidie ontvangen onder voorwaarden dat de invloed van de stad Amsterdam ook ten goede zou komen aan de gehele regio. Ook Europese subsidies van ettelijke miljoenen dienden datzelfde doel. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch, stedelijk als landschappelijk. Als men vindt dat Zandvoort te weinig profiteert van het scala aan aanbod inzake het ontvangen van subsidies voor allerlei ontwikkelingen die Zandvoort en daarmee de regio ten goede komen, dan ligt dat aan de inzet vanuit het gemeentebestuur en de geringe bekendheid met de mogelijkheden die de MRA biedt.

Verreweg het grootste deel van de bezoekers aan Zandvoort komt uit de regio. Om te kunnen zorgen dat Zandvoort blijft pro teren van het toerisme, en dus te zorgen dat Zandvoort, Zandvoort blijft, is samenwerking nodig. De stelling suggereert dat de bezoekers aan Zandvoort de gemeente meer geld kost dan dat het oplevert. De VVD is het dan ook niet eens met deze stelling.