Motie 2e vestiging De School verworpen

In de commissievergadering van 9 januari stond het burgerinitiatief "Oprichten tweede vestiging De School" op de agenda. Inspreekster Chantal Gooijer-Kok deed een dringend beroep op de gemeenteraad om medewerking te verlenen om het ouderinitiatief mogelijk te maken. Tijdens de commissievergadering was er veel steun voor het initiatief.

De oproep van de ouders was helder: spreek de steun uit om een tweede vestiging van De School mogelijk te maken. Het streven is een nevenvestiging van De School, maar ook een zelfstandige nieuwe school wordt niet uitgesloten. Daarbij is het wel van belang dat er zicht is op een locatie en dat er op korte termijn duidelijkheid komt. Voor 1 februari moet bijvoorbeeld duidelijk zijn of de gemeente zicht kan geven op een locatie. Op de wachtlijst stonden op dat moment al zo'n 80 kinderen!

Na de commissiebehandeling had wethouder Kuipers een mededeling aan de gemeenteraad gestuurd, waarin diverse opties met evenzovele dilemma's werden genoemd. Het uiteindelijk voorstel was om een gesprek te plannen met diverse vertegenwoordigers van het Ouderinitiatief, het Lucas schoolbestuur, Ministerie OCW en  gemeente. Een tijdspad werd totaal niet genoemd.

Gelet op de brede steun die werd uitgesproken in de commissie, besloot de VVD om een motie op te stellen en in te dienen om in ieder geval de snelheid in het proces te houden.

In de motie werd het college opgeroepen om:

  • Te streven naar een tweede vestiging van De School, hetzij als nevenvesting, zelfstandige nieuwe school of als tweede unit van De School;
  • Te streven naar spoedige realisatie hiervan
  • Hierbij een welwillende opstelling te kiezen t.a.v. het beschikbaar stellen van (tijdelijke of permanente) ruimte;
  • Het ouderinitiatief nadrukkelijk te zien als gesprekspartner;
  • Uiterlijk voor de raadsvergadering van 20 februari terug te koppelen over de eerste gesprekken en de wijze waarop het College de uitbreiding wil realiseren.

De uitslag van de stemming was vervolgens teleurstellend. Alleen de VVD en OPZ stemden voor deze motie!