Passend onderwijs: past het of past het niet?

Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels van kracht binnen het onderwijs. Scholen moeten aan elk kind een passende onderwijsplek bieden. Helaas blijkt uit berichtgevingen dat deze nieuwe regelgeving niet van de grond komt. De fracties van de VVD en D66 vragen het college onder meer een overzicht te leveren van het aantal thuiszitters in Zandvoort van zowel voor als na de invoering van passend onderwijs en of er signalen uit de samenleving zijn dat leerlingen geweigerd worden.

Tijdens de commissievergadering Samenleving van 12 mei j.l. stelde de VVD fractie vragen over het aantal thuiszitters in relatie tot de invoering van passend onderwijs. Ook D66 gaf bij die vergadering aan vragen te hebben over de invoering van passend onderwijs, geïnspireerd door D66 Haarlemmermeer. Middels schriftelijke vragen aan het college willen VVD en D66 deze vragen graag concretiseren.

Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels van kracht binnen het onderwijs. Scholen moeten aan elk kind een passende onderwijsplek bieden.   Helaas blijkt uit berichtgevingen (DUO., NJI. e.a.), dat deze nieuwe regelgeving niet “van de grond komt” en dat voor een groep kinderen die extra zorg of bijzondere begeleiding nodig hebben, door scholen buiten de deur worden gehouden. Ook de Kinderombudsman geeft aan zich zorgen te maken over deze ontwikkeling. Zo wordt geconcludeerd dat het kind niet altijd centraal wordt gesteld, maatwerkoplossingen en een doorzettingsmacht ontbreken naast de signalering dat niet alle thuiszitters onder de wet Passend Onderwijs vallen.

Vaak zijn dit kinderen die niet expres thuis blijven zitten maar simpelweg geen onderwijs kunnen volgen omdat er geen plek is bij de scholen. Scholen bepalen namelijk nog steeds wie  er wel of niet binnen komt. Kinderen die vallen onder passend onderwijs zijn simpelweg duurder en vragen meer aandacht.

Probleem is vaak dat er sprake is van veel bureaucratie, ziet de inspectie bij toelaatbaarheidsverklaringen. Samenwerkingsverbanden en scholen variëren in de zorg die zij bieden, de ene school levert meer maatwerk, de andere kiest voor kleine klassen. De basiskwaliteit voor goede zorg is bij 6 van de 152 samenwerkingsverbanden matig of zorgelijk. Te veel leerlingen zitten nog thuis, terwijl dat niet de bedoeling was van passend onderwijs aldus de AOB. 

1. Is het college bekend met bovenstaande problemen?

2. Kan het college zich vinden in de zorgen die leven over leerlingen die noodgedwongen thuis zitten omdat er geen adequate plek voor ze gevonden kan worden?

3. Kan het College een overzicht sturen van het aantal thuiszitters (zowel met als zonder ontheffing van de leerplicht) in Zandvoort? Graag een overzicht van zowel voor als na de invoering van passend onderwijs.

4. Een doel van passend onderwijs is meer kinderen dichter bij huis op reguliere scholen onderwijs te laten volgen. In hoeverre is dit doel in Zandvoort gehaald? Hoe veel Zandvoortse kinderen zaten voor de invoering van passend onderwijs op speciaal onderwijs en hoe is dat nu?

5. Zijn er van onderwijsinstellingen of ouders signalen bekend dat leerlingen geweigerd worden?