Extra raadsvergadering op 3 maart

Op verzoek van de fracties SociaalZandvoort, VVD, GBZ en PvdA heeft de plaatsvervangend voorzitter van de raad een extra raadsvergadering ingepland op donderdag 3 maart om 20.00 uur over het onderwerp huisvesting statushouders. De fracties hebben verzocht om een extra raadsvergadering naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de huisvesting van statushouders in het Spalier.

Datum: donderdag 3 maart 2016

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadszaal

1 Opening, mededelingen en loting 
Eventueel: mededelingen over belangen en betrokkenheid

Bij afwezigheid van de burgemeester zal zijn plaatsvervanger, raadslid Van der Veld, de vergadering voorzitten.

2 Vaststellen agenda 

3 Huisvesting statushouders Spalier 
De fracties van SociaalZandvoort, VVD, GBZ en PvdA hebben verzocht om een extra raadsvergadering naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de huisvesting van statushouders in het Spalier en de korte tijdspanne waarop gestart zal worden met het versneld huisvesten van de statushouders. Volgens genoemde fracties heeft het college de raad herhaaldelijk niet adequaat en onjuist geïnformeerd en de raad informatie onthouden.
4 Sluiting