Business as usual...

De afgelopen periode is in Zandvoort een stevige discussie gevoerd over het al dan niet versneld huisvesten van statushouders in het Spalier. Het is, zoals de VVD al in het interpellatieverzoek op 19 januari schreef, van belang “een dergelijk besluit […] zorgvuldig, en op basis van de juiste feiten [te nemen]”. Op dit moment blijkt dat hiervan geen sprake is. PvdA/SZ en de VVD hebben, los van elkaar, van verschillende personen, geluiden ontvangen dat sprake zou zijn van het achterhouden van informatie door het College. Het College antwoordt op de vragen van PvdA en Sociaal Zandvoort.


De Partij van de Arbeid en de partij Sociaal Zandvoort hebben op 28 februari  jl. vragen gesteld m.b.t. de huisvesting van statushouders in Zandvoort. 

Deze vragen luiden:
1. Is het juist dat de gemeente tijdens de raadsvergadering, i.t.t. de mededeling van de portefeuillehouder, wel op de hoogte was van de samenstelling van de groep te huisvesten statushouders?

Ad 1.  Het college heeft de raad telkens geïnformeerd dat ze zich inspant zoveel mogelijk gezinnen naar Zandvoort te krijgen. Zoals bekend is het COA de instantie die telkens statushouders koppelt aan de gemeente en daarvoor lijsten samenstelt. Het COA heeft als reguliere taak om jaarlijks het toegewezen aantal statushouders te koppelen aan gemeenten en lijsten aanmaakt op basis van haar eigen afwegingen.  Dat gebeurt ook voor de gemeente Zandvoort  en zoals het in de voorgaande jaren bij de opvang van statushouders is gebeurd. Het is business as usual.  De gemeente Zandvoort heeft hier geen invloed op. Zij heeft wensen neergelegd bij COA, maar het COA zal nooit garanties geven. Op dit moment is er een lijst van 18 gekoppelde statushouders. Met andere woorden de portefeuillehouder was en is niet op de hoogte van de samenstelling van de groep van 40 statushouders voor versnelde opvang. 

2. Zo ja, waarom heeft de portefeuillehouder dan een ander verhaal verteld?

Ad 2. Zie ad 1. 

3. Is het juist dat de gemeente, in tegenstelling tot de mededeling van de portefeuillehouder, wel invloed heeft gehad op de samenstelling van de groep statushouders?

Ad 3.  Formeel heeft de gemeente geen invloed op de toewijzing van de statushouders aan een gemeente. Waar mogelijk zegt het COA wel, binnen alle beperkingen waarmee zij moeten werken, rekening te houden met wensen van een gemeente. Zoals meermalen aan de raad is meegedeeld hecht het college zeer aan het uitgangspunt dat er zoveel mogelijk gezinnen en zo min mogelijk alleenstaande mannen in het Spalier worden gehuisvest.  COA zegt ernaar te streven om maatwerk aan te bieden aan de gemeente Zandvoort. 

4. Zo ja, waarom heeft de portefeuillehouder dan een afwijkende mededeling gedaan?

Ad 4.  Het college noch de wethouder heeft afwijkende mededelingen gedaan.  

5. Is het juist dat de gemeente al wist dat de groep alleenstaande statushouders zou bestaan uit vrouwen en dat deze vrouwen afkomstig zijn uit Eritrea?

Ad 5.  Ja, op de toewijzingslijst van het COA staan ook vrouwen met een Eritrese nationaliteit. Alleen heeft het COA de gemeente niet op de hoogte gebracht van de problematiek m.b.t. het integreren  van de mannen en de vrouwen afkomstig uit Eritrea en de verschillen in normen en waarden.  Deze nieuwe informatie heeft ertoe geleid, dat het college op korte termijn een afspraak heeft met de verantwoordelijke(n)  binnen het COA. Gezien de gevoelige materie zal de wethouder op korte termijn (de verwachting is met een week) in het presidium de fractievoorzitters  informeren over de te nemen stappen m.b.t. deze problematiek. 

6. Zo ja, waarom heeft de portefeuillehouder dat niet meegedeeld?

Ad 6.  Er is hierover geen specifieke vraag gesteld door de Raad.  

7. Is het juist dat deze alleenstaande vrouwen recht op gezinshereniging hebben?

Ad 7.  Uit de lijst van het COA blijkt dat een deel van de gekoppelde Eritrese vrouwen een verzoek heeft ingediend voor gezinshereniging of bezig is met het indienen van een verzoek. De gemeente heeft er nu geen zicht op of en wanneer deze verzoeken worden gehonoreerd.

8. Zo ja, waarom is ook dit niet aan de gemeenteraad bekend gemaakt.    

Ad 8.  Er is gevraagd en ongevraagd zeer veel informatie aan de raad gegeven. Er is vanuit de raad geen vraag gesteld of Eritrese vrouwen naar Zandvoort komen en of deze met gezinshereniging bezig zijn. Wij hebben daar geen specifieke aanleiding toe gehad.