Samenstelling groep statushouders al lang bekend...

De afgelopen periode is in Zandvoort een stevige discussie gevoerd over het al dan niet versneld huisvesten van statushouders in het Spalier. Het is, zoals de VVD al in het interpellatieverzoek op 19 januari schreef, van belang “een dergelijk besluit […] zorgvuldig, en op basis van de juiste feiten [te nemen]”. Op dit moment blijkt dat hiervan geen sprake is. PvdA/SZ en de VVD hebben, los van elkaar, van verschillende personen, geluiden ontvangen dat sprake zou zijn van het achterhouden van informatie door het College. Dit is voor de VVD reden in deze zaak de onderste steen boven te krijgen.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen die PvdA en Sociaal Zandvoort vandaag stelden, en contacten die de VVD-fractie zelf met de betrokken vrijwilligers heeft gehad, heeft de VVD-fractie hierop enige aanvullende vragen. De afgelopen periode is in Zandvoort een stevige discussie gevoerd over het al dan niet versneld huisvesten van statushouders in het Spalier. Het is, zoals de VVD al in het interpellatieverzoek op 19 januarischreef, van belang “een dergelijk besluit […] zorgvuldig, en op basis van de juiste feiten [te nemen]”. Op dit moment blijkt dat hiervan geen sprake is. PvdA/SZ en de VVD hebben, los van elkaar, van verschillende personen, geluiden ontvangen dat sprake zou zijn van het achterhouden van informatie door het College. Dit is voor de VVD reden in deze zaak de onderste steen boven te krijgen.

De VVD heeft meerdere malen, expliciet en impliciet, gevraagd naar de samenstelling van de groep. Dat nu de suggestie ontstaat dat het College daarover meer kennis had dan aan de Raad is meegedeeld, is voor de VVD dan ook lastig te verteren.

 
  • Wanneer zijn de betrokken vrijwilligers uitgenodigd voor de bijeenkomst? Wat was het doel van de bijeenkomst?
  • Op welke momenten is er, door of namens het College, contact geweest met het COA over de versnelde huisvesting van statushouders in Zandvoort?
    Graag ontvangt de VVD een volledig en compleet feitenrelaas van alle contactmomenten (schriftelijk, telefonisch of op welke manier dan ook), het doel van het contactmoment en een korte samenvatting hiervan. Graag in dit feitenrelaas bijzondere aandacht voor wat op welk moment bij het College en/of het ambtelijk apparaat bekend was/is over de samenstelling van de groep te huisvesten statushouders en welke afspraken hierover zijn gemaakt.
  • Op welk moment was het College of de ambtelijke organisatie op de hoogte van de (waarschijnlijke) samenstelling van de groep te huisvesten statushouders? Waarom is er voor gekozen om, ondanks de duidelijk aanwezige belangstelling van de Raad op dit onderwerp, geen mededeling hierover te doen aan de Raad?

Wij sluiten ons graag aan bij het verzoek van PvdA/SZ om, gezien de gevoelige materie en de actualiteit van dit onderwerp de beantwoording zo spoedig mogelijk gereed te hebben.