Streven uitbreiding De School aankomend schooljaar

De werkgroep Toekomst onderwijslandschap Zandvoort is in het leven geroepen met als opdracht om in maart 2016 een concreet voorstel met bijbehorend tijdspad te presenteren betreffende de structurele inrichting en daarbij behorende huisvesting van het Zandvoortse basisonderwijs. Daarbij wordt in gezamenlijkheid gestreefd naar realisatie van een 2e unit van de School in De Golf met ingang van schooljaar 2016/2017.

Op 21 oktober 2015 verscheen op Raadsnet het B&W advies ‘uitbreiding huisvesting De School in de Golf’. Op navraag van de VVD zijn ook de bijlagen (de rapportage van ICS Adviseurs en het verzoek van De School) openbaar gemaakt. 

Uit die gegevens, en uit gesprekken die de VVD-fractie met ouders heeft gehad, blijkt dat er onder Zandvoortse ouders grote behoefte bestaat aan de vernieuwende en flexibele wijze waarop De School het onderwijs verzorgt. De grote belangstelling kan niet direct kan worden omgezet in een hoger leerlingenaantal. De School heeft immers een wachtlijst, maar kan (omwille van het onderwijsconcept) niet verder groeien. Verdere groei zou wel mogelijk zijn in de vorm van een nieuwe ‘unit’. Deze lijkt echter niet gerealiseerd te kunnen worden in combinatie met de wensen van de overige gebruikers van gebouw de Golf. Bij brief van 27 november 2015 zijn door de VVD een aantal vragen gesteld met betrekking tot de huisvesting van De School. Het College reageert op de vragen.

De kernboodschap is dat een werkgroep Toekomst onderwijslandschap Zandvoort in het leven is geroepen. Met alle schoolbesturen verenigd in de werkgroep is afgesproken in maart 2016 met een gezamenlijk voorstel te komen over de toekomst van het Zandvoorts onderwijslandschap. Op dit moment worden diverse scenario’s in de werkgroep nader uitgewerkt. Gezamenlijk streven is om met ingang van schooljaar 2016/2017 een 2e unit voor De School in gebouw De Golf te kunnen realiseren.

In de bijlage zijn alle vragen en antwoorden integraal na te lezen.